CÁC MÓN HẢI SẢN

3849
CÁC MÓN NGHÊU – SÒ - Clam – Arcas Dishes

NGHÊU HẤP SẢ /HẤP THÁI/ HẤP MẺ
Steamed clam with lemongrass/Or in Thai style / Or with rice yeast
62.000
NGHÊU HAI CÒI  HẤP SẢ /HẤP THÁI / HẤP MẺ
Steamed two mouth clam with lemongrass/ Or with Thai style /
Thời giá
NGHÊU CÁC LOẠI ( đỏ - sọc dừa- chọt- sữa ) Thời giá
SÒ LÔNG NƯỚNG MỠ HÀNH Gilled arca subcrenata with onion sauce
SÒ LÔNG HẤP SẢ/ HẤP THÁI/ HẤP MẺ
  Steamed arca subcrenata with lemongrass / Or in Thai style
Thời giá
SÒ HUYẾT NƯỚNG / LACOQUE
Grilled blood cockle / Or Lacoque
Thời giá
SÒ HUYẾT CHÁY TỎI / CHÁY TIÊU XANH / TỨ XUYÊN
Fried  blood cockle with garlic/ green pepper/ Sichuan style
Thời giá
SÒ HUYẾT CỒ   King blood cockle Thời giá
SÒ MAI  NƯỚNG (Than hồng/ Mỡ hành/ Phô mai)
 Grilled atrina rigida with selected sauce
Thời giá
SÒ MAI  HẤP TỎI  Steamed atrina rigida with garlic sauce Thời giá
SÒ MAI XÀO GIÁ HẸ  Stir-fried atrina rigida with bean sprout & chive Thời giá
 
CÁC MÓN ỐC – HÀU Snail – Oyster Dishes


ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU XANH
Grilled edible nail with green pepper sauce
ỐC BƯƠU HẤP SẢ / HẤP THÁI / HẤP MẺ
Steamed edible nail with selected sauces
75.000
 
79.000
ỐC BƯƠU  NẤU CHUỐI Cooked with rice yeast & banana 129.000
ỐC HƯƠNG NƯỚNG/ HẤP SẢ/ HẤP THÁI / HẤP MẺ
Grilled  or steamed sweet snail  with selected sauces
Thời giá
ỐC TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
Grilled geoduck with onion sauce
Thời giá
ỐC TU HÀI HẤP SẢ / HẤP THÁI/ HẤP MẺ
Steamed geoduck with lemon grass/ Or in Thai sauce / Or with rice yeast
Thời giá
HÀU ĂN SỐNG  Oyster sashimi with wasabi 25.000/con
HÀU NƯỚNG MỠ HÀNH/ NƯỚNG MÙ TẠT
 Grilled oyster with onion sauce / Or with wasabi sauce
28.000/con
HÀU NƯỚNG TRỨNG Grilled oyster with egg sauce 30.000/con
HÀU NƯỚNG PHÔ MAI Grilled oyster with cheese 35.000/con
CHÁO HÀU (3 con) Oyster congee
 
95.000
     
CÁC MÓN MỰC – BẠCH TUỘC
Squid – Octopus Dishes

MỰC TƯƠI NƯỚNG (Muối ớt, sa tế, ngũ vị)
Grilled calamari with selected sauce
89.000
MỰC TƯƠI HẤP HÀNH GỪNG/ CHIÊN GIÒN/ CHIÊN TIÊU XANH
Steamed  calamari with onion & ginger / Or deep- fried /With green pepper
89.000
MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG (Than hồng hay muối ớt)
Grilled one –sun dried calamari with selected sauce
115.000
MỰC ỐNG QUY NHƠN NGUYÊN CON (Than hồng, muối ớt, sa tế, mắm nhĩ) - Grilled whole squid with selected sauce 36.000/
100 gr
MỰC ỐNG QUY NHƠN HẤP GỪNG / CHIÊN GIÒN/ CHIÊN TIÊU XANH/ RANG HỒNG KÔNG
Steamed whole squid with ginger / Or deep-fried / With green pepper
36.000/
100 gr
 
MỰC TRỨNG NƯỚNG ( muối ớt, mắm nhĩ, sa tế)
 Grilled one baby squid with selected sauce
85.000
MỰC TRỨNG RANG MUỐI HỒNG KÔNG
Fried baby squid with Hong Kong sauce
89.000
MỰC TRỨNG CHÁY TIÊU / CHIÊN NƯỚC MẮM
Fired baby squid with green pepper or with fish sauce
89.000
BẠCH BABY TUỘC NƯỚNG (Than hồng, muối ớt, mắm nhĩ, sa tế)
Grilled octopus with selected sauce
Thời giá
BẠCH TUỘC BABY CHIÊN (Chiên tiêu, nước mắm)
Fried octopus with green pepper / Or with fish sauce
Thời giá
BẠCH TUỘC BABY  HẤP ( Hấp sả, Thái, gừng )
Steamed octopus with lemongrass / Thai style / Or with ginger
Thời giá
BẠCH TUỘC  BABY NHÚNG GIẤM / NHÚNG MẺ/ NHÚNG HÈM
Steamed octopus with vinegar / Or with rice yeast/ Or with brewer’s  grains
 
Thời giá
     
TÔM SÚ – TÔM LÓNG TRỨNG – TÔM CÀNG
TÔM MŨ NI – TÔM TÍCH –
TÔM HÙM BABY/ ALASKA/ MEXICO  2 MÓN

                                                                                                   Theo Thời Giá
ĂN SỐNG / KIM CHI / WASABI
Sashimi with wasabi / Raw with Kimchi sauce
NƯỚNG (Than hồng, muối ớt, sa tế, mắm nhĩ) Grilled with selected sauce
HẤP NƯỚC DỪA / HẤP BIA Steamed with coconut juice/ Or with beer
LUỘC + BÁNH TRÁNG Steamed river prawn with + rice paper
RANG MUỐI HÔNG KÔNG / RANG ME / Ủ MUỐI
 Roasted with Hong Kong salt / With tamarind sauce
SỐT PHÔ MAI / CHÁY BƠ TỎI Fried with cheese / Or with butter & garlic sauce
SỐT THÁI CÙ ĐẤT - BÁNH MÌ Steamed with Thai sauce
CARY - BÁNH MÌ  Curry
TÔM CÀNG/ TÔM HÙM ĐÚT LÒ  Baked with cheese
TÔM HÙM ĂN SỐNG – MÙ TẠC / TIẾT CANH / LÀM GỎI
Lobster sashimi  with wasabi / Fresh blood curd salad / Lobster salad                                     
 
 

 
CUA HUỲNH ĐẾ / CUA HAI DA
(Đặt trước 24 giờ)

                                                                                                           Theo Thời Giá                                             
 NƯỚNG THAN HỒNG  Grilled only    
 RANG MUỐI (Hồng Kong, kiểu Hoa, muối tuyết hay muối ớt)                                     
Stir-fried  with salt in  Chinese style or Hong Kong style
 RANG ME/ RANG BƠ TỎI Stir-fried with tamarind sauce/ butter & garlic sauce                                             
 HẤP BIA /HẤP NƯỚC DỪA /HẤP GỪNG / HÈM NẾP                          
Steamed with beer / Or with coconut/ Or with ginger / Or brewer’s grain
CUA TỨ XUYÊN - Stir-fried in Sichuan style                                                                                                               
MIẾN CUA  TAY CẦM Stir-fried with glass noodle in clay-pot                        
SỐT ME CÙ ĐẤT / SỐT MUỐI CÙ ĐẤT - BÁNH MÌ
Stir-fried with tamarind or with salt in Cu Dat’s style
SỐT  THÁI CÙ ĐẤT - BÁNH MÌ  Stir-fried in Thai style
RI CUA - BÁNH MÌ   Crab curry              
NẤU LẨU CUA RÀO + BÁNH ĐA CUA Cu Dat’s crab steamboat
LẨU NẤM KIM CHÂM + BÚN TÀU
 steamboat with tiny mushroom & glass noodle
 
LẨU THÁI/ LẨU SA TẾ/ LẨU BẦU
Selected steamboat soup & condiment
 
    CÁC MÓN GHẸ - Sea Crab Dishes                      
                                                                                        Theo Thời giá

 GHẸ NƯỚNG THAN HỒNG/ HẤP BÌNH THƯỜNG                                 
 Grilled / Or steamed only                                            
 
 GHẸ RANG MUỐI (Hồng Kong, kiểu Hoa, muối tuyết hay muối ớt)                                 
Stir-fried  with salt in  Chinese style or Hong Kong style
 
 GHẸ RANG ME/ RANG BƠ TỎI                                                                       
Stir-fried with tamarind sauce/ butter & garlic sauce                                             
 
 GHẸ HẤP BIA /HẤP NƯỚC DỪA/ HẤP NƯỚC BIỂN                             
Steamed with beer / Or with coconut  juice/ Or with sea water                                                                
 
GHẸ TỨ XUYÊN - Stir-fried in Sichuan style                                                                                                         
GHẸ SỐT ME CÙ ĐẤT / SỐT MUỐI CÙ ĐẤT / SỐT THÁI CÙ ĐẤT                                                                                                                       
Stir-fried with tamarind or with salt in Cu Dat’s style or Thai style
 
MIẾN GHẸ TAY CẦM  Stir-fried with glass noodle in clay-pot                  
CÀ RI GHẸ     Sea crab curry                                                                           
GHẸ NẤU LẨU CUA RÀO + BÁNH ĐA CUA                                    
Cu Dat’s  sea crab steamboat
 
GHẸ LẨU NẤM KIM CHÂM + CẢI MẦM + BÚN TÀU
 Steamboat with tiny mushroom & glass noodle
           
 GHẸ LẨU THÁI/ LẨU SA TẾ/ LẨU BẦU/ DƯA LEO                               
Selected steamboat soup & condiment
   
   
     
BA BA 02 MÓN Tortoise Dishes 
TheoThời Giá
TIẾT – MẬT  (pha rượu )  Fresh blood – fresh gall  ( with spirit )
BA BA NỔ MUỐI HỘT Roasted tortoise with unrefined salt
BA BA NƯỚNG MUỐI ỚT Grilled tortoise with chilli sauce
BA BA RANG SẢ/RANG MUỐI Roasted  tortoise with citronella / salt
BA BA HẤP NƯỚC MẮM / HỒNG XÍU Steamed tortoise with fish sauce
BA BA NẤU CHUỐI / TIỀM THUỐC BẮC / TIỀM ỚT XIÊM XANH
Stewed tortoise with banana / Or with Chinese herbs